Former President
YearPresidentSecretary
1980-87 Shri Natubhai A. Patel Shri Anil R. Bakeri
1987-89 Shri Jayantibhai C. Patel Shri Hasmukh C. Shah
1989-91 Shri Amrutbhai B. Patel Shri B.C. Doshi
1991-93 Shri Hasmukh C. Shah Shri B.C. Doshi
1993-95 Shri Bhupendra C. Mohorowala Shri Arun S. Chaturvedi
1995-97 Shri N.G. Patel Shri Paresh N. Talati
1997-99 Shri Harshad B. Vaghela Shri Harshad K. Patel
1999-01 Shri Paresh N. Talati Shri Bhargav Desai
2001-03 Shri Dinesh M. Patel Shri Pranav D. Shah
2003-05 Shri Harshad K. Patel Shri Suresh D. Patel
2005-07 Shri Jaxay S. Shah Shri Yogesh C. Bhavsar
2007-09 Shri Shekhar G. Patel Shri Rushabh N. Patel
2009-11 Shri Suresh D. Patel Shri Dipak B. Patel
2011-13 Shri Rushabh N. Patel Shri Ashish K. Patel
newslatter